Muntahkab Hadis - Bab Solat

 

Hadis 061

Dari Uqbah ibn Amir ra berkata; Aku mendengar Rasulullah bersabda: Tuhanmu akan merasa takjub (dan berbangga) ke atas seorang pengembala kambing yang melaungkan azan di atas puncak sebuah bukit dan mengerjakan sembahyang. Allah Taala menyeru kepada para malaikat: Liihatlah hambaKu ini, dia melaungkan azan dan bersembahyang semata-mata kerana takut kepadaKu sesungguhnya Aku telah mengampuni akan hambaKu dan akan memasukkannya ke dalam syurga. (HR Abu Daud)

Hadis 062

Dari Sahal ibn Saad ra meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda: Dua doa yang tidak akan di tolak oleh Allah iaitu pada waktu azan di laungkan dan ketika sengitnya peperangan bermula. (HR. Abu Daud)

Hadis 063

Dari Saad ibn Abi Waqqas ra meriwayatkan bahawa Rasulullah A bersabda: Barangsiapa yang mendengar seruan azan kemudian dia membaca : . „ . - - - = i:01:L.„-.'31-, airt, L);-,,,A1 1141 bi L-4; eit:qi-j Ertinya: Aku bersaksi bahawa tiada yang layak disembah kecuali Allah, Dialah yang Esa, tiada sekutu bagiNya dan bahawa Muhammad adalah hambaNya dan RasulNya dan Aku redha bahawa Allah adalah Rabb dan Muhammad saw sebagai Rasul dan Islam sebagai agamaku. Maka dosa-dosanya akan diampuni. (HR. Muslim) 184

Hadis 064

Dari Abu Hurairah meriwayatkan; Kami sedang berada bersama Rasulullah maka Bilal ra berdiri melaungkan azan. Satelah selesai azan, Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa mengatakan dengan yakin seperti itu (seperti yang diseru) akan memasuki syurga. (HR. Hakim) Keterangan: Dari riwayat ini terlihat bahawa dalam menjawab kepada azan, seorang harus mengulangi perkataan-perkataan muazzin dengan alfaz-alfaz yang sama. Meskipun demikian ada riwayat dari Umar ra yang menjelaskan bahawa dalam menjawab kepada Hayya Klassolaah Hayya A'Ial Falaah, maka seorang boleh mengucapkan Laahaula walaa quwwata illaa billaah. (Tidak ada daya dan kekuatan untuk melakukan yang balk atau melindungi diriku dari kejahatan, kecuali dengan kuasa Allah). (HR. Muslim)

Hadis 065

Dari Abdullah ibn Amr r. meriwayatkan bahawa seorang bertanya; Wahai Rasulullah, sesungguhnya muazzin telah melebihi kami (dalam kebaikan dan ganjaran, apakah satu amal yang mana kami dapat kelebihan sebagaimana orang yang azan?) Rasulullah saw menjawab: Ulangilah apa yang mereka (muazzin) serukan (dalam azan). Kemudian apabila kamu telah selesai (menjawab azan) mintalah dari Allah dan engkau akan diberi apa yang engkau hajatkan. (HR Abu Daud)

Hadis 066

Dari Abdullah ibn Amr ibn Al'as meriwayatkan bahawa beliau mendengar Rasulullah bersabda: Apabila engkau mendengar muazzin (melaungkan azan), ulangilah apa yang dia serukan, kemudian kirimkanlan salawat ke atasku, kerana sesungguhnya barangsiapa yang mengirim satu salawat ke atasku, Allah akan membalas kepadanya 10 rahmat. kemudian mintalah kepada Allah untuk mendapat wasilah, kerana wasilah (perantaraan syafaat) ini mempunyai kedudukan yang istimewa didalam syurga yang hanya diberikan kepada seorang hamba diantara hamba-hamba Allah yang khas. Dan aku berharap hamba itu ialah aku. Oleh itu, barangsiapa yang berdoa kepada Allah untuk menjadikan aku sebagai wasilah, maka wajib keatasku untuk mensyafaatinya. (HR. Muslim)

Hadis 067

DariJabir ibn Abdullah 4, meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: Barangsiapa yang mendengar suara azan membaca:

Hadis 068

Dari Jabir4 meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda: Barangsiapa yang membaca, ketika muazzin menyerukan azan: Ertinya: Wahai Allah! Tuhan kepada seruan yang sempurna dan Yang Memiliki salat yang sangat berfaedah, curahkan lah rahmatMu kepada Muhammad saw dan Engkau redhalah kepadanya sehingga Engkau tidal< akan murka kepadanya lagi. Maka Allah swt akan menerima doanya. (HR. Musnad Ahmad)

Hadis 069

Anas ibn Malik 4meriwayatkan bahawa Rasulullah kt$, bersabda: Doa diantara azan dan iqamat tidak akan ditolak yakni akan diferima. Para sahabat r.hum bertanya; Ya Rasulullah apakah yang akan kami minfa? Baginda menjawab: Mintalah A'fiah (keselamatan) didunia dan di akhirat. (HR. Tarmizi)

Hadis 070

Dari Jabir.meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda: Apabila lqamah untuk sembahyang di laungkan, maka satu pintu dilangit akan dibuka dan doa seseorang itu dimakbulkan. (HR. Musnad Ahmad)

Hadis 071

Dari Abu Hurairah. berkata: Barang siapa berwuduk dengan sempurna kemudian menuju ke masjid semata-mata untuk bersembahyang, selagi dia kekal dengan niatnya dia akan terus mendapat pahala sembahyang, dituliskan baginya langkah yang pertama dengan kebaikan dan langkah yang kerdua digudurkan satu dosanya. Janganlah kamu berlari-lari apabila kamu mendengar lqamat. Lebih jauh rumah kamu daripada masjid lebih banyak kamu mendapat ganjaran. Anak-anak murid Abu Huraairah ra bertanya: Kenapa mendapat ganjaran yang banyak (daripada rumah yang jauh) wahai Abu Hurairah? `Beliau menjawab: Disebabkan banyaknya langkah-langkah kamu. (HR Imam Malik)

Hadis 072

Dari Abu Huarairah meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda: Apabilah be'wudhuk salah seorang daripada kamu dirumahnya, kemudian menuju kemasjid dia akan terus mendapat pahala sembahyang. Kemudian baginda Rasulullah menyilangkan anak-anakjarinya diantara satu sama lain dan bersabda: Jangan kamu berbuat seperti ini. (Mustadrak Hakim) Keterangan: Sebagaimana seorang yang sedang bersembahyang menyilangkan anak-anakjari antara satu sama lain dilarang dan berbuat demikian tanpa sebab adalah satu perbuatan yang tidal disukai. Begitu juga dengan seorang yang berwudhuk dari rumahnya menuju ke Masjid untuk bersembahyang dan terus mendapat pahala bersembahyang maka hukumnya adalah seolah-olah dia sedang bersembahyang - sebagaimana dijelaskan oleh hadis-hadith yang lain.

Hadis 073

Dari Said bin Musayyib Rahimahullah daripada seeorang sahabat lelaki dari Ansar rnenceritakan Aku mendengar baginda Rasulullah g% bersabda: Apabila berwudhuk salah seorang daripada kamu dengan sebaik-baik wudhuk kemudian keluar untuk bersembahyang, akan dituliskan baginya dari langkah sebelah kanan dengan kebaikan dan meletakkan langkah sebelah kiri dengan digugurkan baginya satu dosa. (terpulanglah pada kamu) samada memendekkan langkah-langkahnya atau memanjangkannya. Sekiranya orang ini sampai dimasjid dan bersembahyang berjemaah bersama-sama maka dia akan diampuniNya. Sekiranya dia mendapati sembahyang telah bermula dan dia menyempurnakan sembahyang pada rakaat yang selebihnya begitu juga dia akan diampuniNya. Dan jika dia datang ke Masjid dan didapati sembahyang telah selesai lalu dia menyempurnakan sembahyangnya sendiri dia juga akan diampuniNya. (HR Abu Daud)

Hadis 074

Dari Abu Umamah meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah A bersabda: Barangsiapa keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci untuk bersembahyang fardhu ganjarannya adalah saolah-olah dia memakai ihram untuk mengerjakan haji dan apabila dia bersusah payah semata-mata untuk mengerjakan sembahyang Dhuha ganjaran nya ialah seumpama dia mengerjakan umrah. Begitulah satu sembahyang dari sembahyang yang lain dilaksanakan tanpa melakukan perkara yang sia-sia maka akan dituliskan baginya sebagai amal yang paling tinggi. (HR Abu Daud)

Hadis 075

Dari Abu Hurairaah meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah bersabda : Tidak berwudhuk salah seorang daripada kamu dengan wudhu yang balk, lagi mancapai ketahap wudhu yang sempurna, kemudian pergi kemasjid semata-mata untuk bersembahyang, kecuali Allah amat gembira kepadanya sebagaimana gembiranya salah seorang daripada ahli keluarga yang terpisah lama tiba-tiba bertemu kembali. (HR Ibn Khuzaimah)

Hadis 076

Dari Salman meriwayatkan bahawa Nabi k24 bersabda: Barangsiapa berwudhuk dirumahnya dengan sebaik-baik wudhuk kemudian pergi kemasjid, dia adalah menjadi tetamu Allah. (Allah sebagai tuan rumah) dan adalah menjadi tanggungjawab tuan rumah untuk memuliakan tetamunya. (HR Tabrani)

Hadis 077

Dari Jabir menceritakan bahawa disekeliling Masjid Nabawi terdapafbeberapa bidang tanah yang masih kosong . Satu kabilah dari Banu Salamah (yang mana rumahnya agak berjauhan daripada masjid) berkeinginan untuk berpindah ditempat yang hampir dengan masjid. Berita ini diketahui oleh baginda Rasulullah lantas baginda bertanya: Aku mendengar bahawa kamu ingin berpindah ditempat yang berhampiran dengan masjid? Mereka semua menjawab: Benar Ya Rasulullah! Inilah niat kami. Baginda Rasulullah bersabda: Wahai Banu Salamah, tinggallah kamu disitu! Semua langkah-langkah kamu (untuk datang ke masjid) akan ditulis. Tinggallah kamu disitu! semua langkah-langkah kamu (untuk datang ke masjid) akan ditulis. (HR Muslim)

Hadis 078

Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah bersabda: Apabila salah seorang daripada kamu keluar dari rumah dan menuju ke mesjidku setiap langkah akan dituliskan baginya kebaikan dan setiap langkah kedua akan dihapuskan baginya kejahatan sehinggalah dia kembali kerumahnya. (HR Ibn Hiban)

Hadis 079

Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahawa baginda Rasulullaah bersabda: Setiap manusia, setiap hari apabila terbitnya matahari bertanggung jawab untuk bersedekah terhadap setiap sendi pada jasadnya (sebagai tanda kesyukuran diatas kesejahteraannya) Berlaku adil terhadap dua orang diantara kamu adalah sedakah. Memberi pertolongan seseorang dikenderaanmu samaada memeberi tumpangan, mengangkat barang-barangnya, atau menolongnya juga sedekah, Berkata dengan perkataan yang balk juga sedekah, Setiap langkah yang menuju ke tempat sembahyang juga sedekah,dan membuang sesuatu yang menyakiti ditengah jalan juga adalah sedekah. (HR Muslim)

Hadis 080

Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah bersabda Sesungguhnya Pada hari Kiamat Allah akan memberi cahaya (disetiap penjuru )kepada orang yang pergi ke masjid-masjid pada waktu malam yang gelap dengan cahaya yang bergemerlapan.(HR Tabrani) -0°) jti : jti . 41,1 c,uidi

1
2
3
4